Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Verkoper: QuadTuning welke handelend onder de naam QuadTuning producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de verkoper;
3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de verkoper georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en verkoper gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
7. Dag: kalenderdag;
8. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
9. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of verkoper in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
Artikel 3 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de verkoper en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen verkoper en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de verkoper zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
Artikel 4 – Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een zo volledige en nauwkeurige mogelijke omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de verkoper gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de verkoper niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
o de prijs inclusief belastingen;
o de eventuele kosten van aflevering;
o de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
o het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
o de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
o de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
o de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief; o indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
o de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
o de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten; en
o de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.
Artikel 5 – De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de verkoper onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de verkoper passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de verkoper daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De verkoper kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de verkoper op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
Artikel 6 – Herroepingsrecht bij levering van producten
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag van ontvangst van het product door of namens de consument.
2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de verkoper retourneren, conform de door de verkoper verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de verkoper dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.
Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
1. Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de verkoper alleen worden uitgesloten indien de verkoper dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
o a. die door de verkoper tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
o b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
o c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
o d. die snel kunnen bederven of verouderen;
o e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de verkoper geen invloed heeft;
o f. als losse kranten en tijdschriften;
o g. als audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken;
o h. voor frequent huishoudelijk gebruik, zoals batterijen en accu’s.
3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
o a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
o b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
o c. betreffende weddenschappen en loterijen.
Artikel 9 – De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de verkoper producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de verkoper geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de verkoper dit bedongen heeft en:
o a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
o b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.
Artikel 10 – Conformiteit en Garantie
1. De verkoper staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2. Een door de verkoper, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de verkoper jegens de verkoper kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
Artikel 11 – Levering en uitvoering
1. De verkoper zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de verkoper het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de verkoper zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de verkoper.
6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij de verkoper, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Artikel 12 – Duurtransacties
1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
2. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.
Artikel 13 – Betaling
1. Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te zijn voldaan binnen zeven dagen na bezorging van de goederen of in geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, binnen 7 dagen na afgifte van de deze overeenkomst betreffende bescheiden.
2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de verkoper te melden.
4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de verkoper behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
Artikel 14 – Eigendomsvoorbehoud
De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien consument al hetgeen hij op grond van enige overeenkomst aan verkoper verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op consument over.
Artikel 15 – Klachtenregeling
1. De verkoper beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de verkoper, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
3. Bij de verkoper ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de verkoper binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
Artikel 16 – Geschillen
1. Op overeenkomsten tussen de verkoper en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van verkoper of overeenkomsten gesloten met verkoper worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.
3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
Artikel 17 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
Artikel 18 – Intellectuele en industriële eigendomsrechten
1. U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door verkoper geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
2. QuadTuning.nl en alle onderdelen daarvan zijn, met uitzondering van bepaalde hyperlinks, eigendom van verkoper. Het is niet toegestaan om de webwinkel of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van verkoper. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.
Artikel 19 – Overigen
1. De verkoper behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen. Dit laat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen.
2. Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met verkoper in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door verkoper vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
3. Verkoper is bevoegd om bij de uitvoering van bestelling(en) of dienst(en) gebruik te maken van derden.
4. Het is mogelijk dat verkoper links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de consument kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Verkoper is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsites waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt
Artikel 20 – Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten die met Quadtuning.nl gesloten worden is alleen en uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Ook bij grensoverschrijdende overeenkomsten met QuadTuning.nl is alleen en uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
Artikel 21 – Prijzen
Prijzen in de QuadTuning.nl webshop zijn onder voorbehoud van fouten of wijzigingen. Prijzen van producten die al in bestelling zijn, worden niet gewijzigd tenzij de betaling niet binnen 8 dagen na factuurdatum is geschied.
Artikel 22 – Retourneren producten
22.1  Voorwaarden retourneren
Consumenten kunnen de meeste artikelen welke via onze webshop zijn besteld en per post/pakketservice zijn of worden geleverd tot 14 dagen na aankoop terugzenden (de zogenaamde afkoelingsperiode voor aankopen op afstand). Hieraan zijn geen annuleringskosten verbonden.
· Er dient vooraf telefonisch contact opgenomen te worden met QuadTuning.
· Op of aan het afgeleverde mag geen enkele wijziging zijn aangebracht en het afgeleverde dient in ongeschonden staat en vrij van gebruikssporen te zijn;
  alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending.
· De kosten van verzending en eventuele verzekering van de retourzending zijn voor uw rekening,
  niet of onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden door ons geweigerd.
· DVD’s kunnen alleen worden geretourneerd wanneer het cellefaan nog dicht en onbeschadigd is.
· Stickers/Stickersets kunnen door de aard van het product niet geretouneerd worden wanneer deze gebruikt zijn.
· Artikelen die op verzoek van consument speciaal zijn besteld kunnen niet worden geruild of geretourneerd!
22.2  Retourneren beschadigde producten
Indien de bestelde producten bij ontvangst beschadigd zijn, dient de koper binnen 2 dagen na ontvangst aan QuadTuning.nl te melden.
22.3 Afwikkeling
Indien aan bovenstaande voorwaarden is voldaan, wordt hetgeen al betaald is, teruggestort op de rekening van de koper of de koper krijgt de gelegenheid het product te ruilen voor een ander product met een gelijke prijs.
Betalingen worden na ontvangst van de retourartikelen z.s.m. gecrediteerd.
Eventuele betalingskosten van bijvoorbeeld een bank worden echter niet gecrediteerd!
Artikel 23 – Betaling
23.1  Betalingstermijn & betalingswijze
Betaling dient te geschieden binnen 7 dagen na de factuurdatum. De betaling dient te geschieden per kas of op bankrekeningnummer 1494.11.138 in de valuta van de Europese Unie, ten name van QuadTuning onder vermelding van het factuurnummer en debiteurennummer.
23.2 Verzuim
23.2.1. Verzuim indien overeengekomen is voorafgaand aan levering te betalen.
Indien koper in gebreke blijft binnen de gestelde betalingstermijn te betalen, dan komt de order te vervallen.
Eventuele administratieve kosten welke gemaakt moeten worden ter afwikkeling van de vervallen order, wordt in rekening gebracht aan de koper.
23.2.2 Verzuim in alle overige gevallen
Indien koper in gebreke blijft binnen de gestelde betalingstermijn te betalen, dan wordt de koper ten laatste male per aangetekend schrijven in verzuim gesteld en hem de gelegenheid geboden de verschuldigde som binnen 14 dagen te voldoen.
Blijft koper vooralsnog in gebreke dan zal hij in rechte worden betrokken en wordt de wettelijke rente, te rekenen vanaf de vervaldatum van de factuur tot aan de dag der algehele voldoening, in rekening gebracht, vermeerdert met de buitengerechtelijke incassokosten.
23.2.3 Aanbetaling en verzuim
Voor een factuurbedrag van boven de €200,-  van het totale factuurbedrag kan er een aanbetaling worden vereist van 25% worden gevraagt. Pas wanneer de aanbetaling binnen is wordt het product pas voor u besteld. Indien er iets speciaal voor de klant besteld moet worden kan het bestelde product niet meer afbesteld worden als de aanbetaling is voldaan.
Het resterende bedrag moet binnen 7 dagen voldaan worden als de bestelling compleet is. Indien de koper verzuimt om het totaal bedrag binnen 7 dagen te voldoen, dan komt de totale bestelling te vervallen en wordt van de aanbetaling eventueel gemaakt kosten inghouden.
Artikel 24 – Exoneratie
QuadTuning.nl is niet verantwoordelijk voor schade, ongevallen of ander letsel door het gebruik van haar producten.
De koper verklaart zelf verantwoordelijk te zijn voor het monteren en/of toepassen van de bestelde producten.
Artikel 25 – Minderjarigheid
Bestellingen van boven de EUR 100,00 door minderjarigen worden door QuadTuning.nl niet opgenomen tenzij de wettelijk vertegenwoordiger hiervoor schriftelijk zijn fiat heeft gegeven. De koper geeft met deze bevestiging aan dat hij of zij meerderjarig is.
 Artikel 26 -Algemene voorwaarden
26.1
Op alle overeenkomsten die met QuadTuning.nl gesloten worden zijn alleen en uitsluitend de algemene voorwaarden van Quadtuning.nl van toepassing.
26.2
Van de algemene voorwaarden van QuadTuning.nl kan alleen worden afgeweken indien QuadTuning.nl dit schriftelijk expliciet toestaat.